• Pangalan:
 • Petsa ngayon:
 • Kumusta na ang inyong COPD? Sagutan ang COPD Assessment Test™ (CAT - Palatanungan sa Pagsusuri ng COPD)

  Ang palatanungang ito ay makatutulong sa inyo at sa propesyonal na tagapangalaga ng inyong kalusugan na sukatin ang epekto ng COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) sa inyong kalusugan at araw-araw na pamumuhay. Ang inyong mga kasagutan at iskor sa palatanungan ay magagamit ninyo at ng propesyonal na tagapangalaga ng inyong kalusugan para makatulong sa pagpapabuti ng pamamahala ng inyong COPD at mapakinabangan ninyo nang husto ang paggamot.

  Kung nais ninyong kumpletuhin ang palatanungang ito sa pamamagitan ng kamay at papel, mangyaring i-click dito at i-print ang palatanungan.

  Para sa bawat aytem sa ibaba, maglagay ng marka (X) sa kahong pinakamahusay na naglalarawan sa inyo sa kasalukuyan. Tiyaking pumili lamang ng isang sagot para sa bawat tanong.

  Halimbawa: Napakasaya ko

  0
  X
  2
  3
  4
  5

  Napakalungkot ko

  ISKOR

  Hinding-hindi ako inuubo

  Lagi akong inuubo

  Walang-wala akong plema (uhog) sa aking dibdib

  Punong-puno ng plema (uhog) ang dibdib ko

  Hinding-hindi naninikip ang dibdib ko

  Masyadong naninikip ang dibdib ko

  Kapag umaakyat ako sa burol o isang palapag ng hagdanan, hindi ako kinakapos ng hininga

  Kapag umaakyat ako sa burol o isang palapag ng hagdanan, masyado akong kinakapos ng hininga

  Hindi ako nalilimitahan sa paggawa ng anumang mga aktibidad sa bahay

  Masyado akong nalilimitahan sa paggawa ng mga aktibidad sa bahay

  Kumpiyensa akong lumabas ng bahay sa kabila ng kalagayan ng baga ko

  Walang-wala akong kumpiyensang lumabas ng bahay dahil sa kalagayan ng baga ko

  Mahimbing akong matulog

  Hindi ako mahimbing matulog dahil sa kalagayan ng baga ko

  Napakasigla ko

  Walang-wala akong sigla

  Ang Pagtatasa na Pagsusuri para sa COPD ay binuo ng isang pangkat na may iba't ibang disiplina ng mga internasyonal na eksperto sa COPD na sinusuportahan ng GSK. Ang mga aktibidad ng GSK patungkol sa Pagtatasa na Pagsusuri para sa COPD ay sinusubaybayan ng isang namamahalang lupon na kinabibilangan ng mga hiwalay na external na eksperto, at may isa sa kanilang namumuno sa lupon.

  Ang CAT, Pagtatasa na Pagsusuri para sa COPD at ang logo ng CAT ay mga trademark ng pangkat ng mga kumpanya ng GSK. ©2009 GSK. Nakalaan ang lahat ng karapatan.

  Mali

  Mangyaring kumpletuhing sagutan muna ang lahat ng tanong bago tingnan ang inyong iskor.

  For optimal viewing, please rotate your mobile device's screen orientation to landscape.