• ชื่อ-นามสกุล
 • วันที่วันนี้
 • ปอดของท่านเป็นอย่างไรบ้าง? ได้รับการประเมินผลเกี่ยวกับโรคถุงลมโป่งพอง (COPD Assessment Test™, CAT)

  แบบสอบถามนี้จะช่วยให้ท่านและแพทย์ของท่านสามารถทำการประเมินผลกระทบของโรคถุงลมโป่งพองต่อความผาสุกและการทำกิจวัตรประจำวันของท่าน ท่านและแพทย์ของท่านสามารถใช้คำตอบและคะแนนทดสอบของท่านเพื่อช่วย ในการปรับปรุงการจัดการโรคของท่านและได้รับการรักษาที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของท่าน

  ถ้าคุณต้องการตอบแบบสอบถามโดยเขียนลงบนกระดาษ กรุณาคลิกที่นี่ และพิมพ์แบบสอบถาม

  โปรดกาเครื่องหมาย (X) ลงในช่องด้านล่างที่อธิบายถึงอาการปัจจุบันของท่านได้ดีที่สุด กรุณาเลือกเพียงคำตอบเดียวสำหรับแต่ละคำถาม เท่านั้น

  ตัวอย่าง: ข้าพเจ้ามีความสุขมาก

  0
  X
  2
  3
  4
  5

  ข้าพเจ้าเศร้าใจมาก

  คะแนน

  ข้าพเจ้าไม่เคยมีอาการไอ

  ข้าพเจ้าไอตลอดเวลา

  ข้าพเจ้าไม่มีเสมหะในปอดเลย

  ปอดของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยเสมหะ

  ข้าพเจ้าไม่รู้สึกแน่นหน้าอกเลย

  ข้าพเจ้ารู้สึกแน่นหน้าอกมาก

  เมื่อข้าพเจ้าเดินขึ้นเนินหรือขึ้นบันไดหนึ่งชั้น ข้าพเจ้ายังคงหายใจได้คล่อง

  เมื่อข้าพเจ้าเดินขึ้นเนินหรือขึ้นบันไดหนึ่งชั้น ข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยหอบอย่างมาก

  ข้าพเจ้าทำกิจกรรมต่างๆ ที่บ้าน ได้โดยไม่จำกัด

  ข้าพเจ้าทำกิจกรรมต่างๆ ที่บ้าน ได้อย่างจำกัดมาก

  ข้าพเจ้ามีความมั่นใจที่จะออกไปนอกบ้าน ทั้งๆที่ปอดข้าพเจ้ามีปัญหา

  ข้าพเจ้าไม่มีความมั่นใจเลยที่จะออกไป นอกบ้านเพราะปอดข้าพเจ้ามีปัญหา

  ข้าพเจ้านอนหลับสนิท

  ข้าพเจ้านอนหลับไม่สนิทเพราะปอดข้าพเจ้ามีปัญหา

  ข้าพเจ้ารู้สึกกระฉับกระเฉงอย่างมาก

  ข้าพเจ้ารู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยล้า

  แบบทดสอบเพื่อการประเมินผล COPD พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มสหสาขาวิชาที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศด้าน COPD ที่สนับสนุนโดย GSK คณะกรรมการกำกับดูแลที่ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอกซึ่งท่านหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการนั้นเป็นผู้ควบคุมดูแลกิจกรรมของ GSK ในส่วนที่เกี่ยวกับแบบทดสอบเพื่อการประเมินผล COPD

  CAT, แบบทดสอบเพื่อการประเมินผล COPD และตราสัญลักษณ์ CAT เป็นเครื่องหมาย การค้าของกลุ่มบริษัท GSK ©2009 GSK สงวนลิขสิทธิ์

  มีข้อผิดพลาด

  กรุณาตอบแบบสอบถามในแบบทดสอบให้ครบทุกข้อก่อนที่จะตรวจดูคะแนน

  For optimal viewing, please rotate your mobile device's screen orientation to landscape.